Chế biến kinh doanh (BPO) là nơi hoạt động và trách nhiệm được cung cấp từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.