Biznes Përpunimi Transferime (BPO) është vendi ku operacioni dhe përgjegjësitë është i jepen për një ofrues të shërbimit palë e tretë.