Dẫn Archive trung tâm cuộc gọi đi nước ngoài là có sẵn cho chiến dịch của Australia Telecom Sales. Chiến dịch bán hàng Telecom Úc được gửi đi chiến dịch trung tâm cuộc gọi. Các trung tâm cuộc gọi đi cho Chiến dịch Telecom bán hàng là có sẵn cho các chiến dịch bán hàng dài hạn và ngắn hạn. Số lượng tối thiểu và tối đa của các đại lý bán hàng có sẵn.

Chúng tôi có dữ liệu gọi điện thoại riêng của chúng tôi trong trường hợp nếu bạn không có dữ liệu gọi điện thoại riêng của bạn. Tương tự như vậy nếu bạn muốn chúng tôi sử dụng kịch bản bán hàng của riêng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể cung cấp kịch bản bán hàng. Đại lý bán hàng của chúng tôi là chuyên gia trong việc bán và do đó bán đường đất và điện thoại di động không phải là một vấn đề lớn. Tất cả Telecom dẫn chiến dịch bán hàng được chuyển giao hoặc sống hoặc trong email hàng ngày.

Để biết thêm thông tin về chiến dịch này và các điều khoản thanh toán, hãy liên hệ với chúng tôi trên info@leadsarchive.com.