New User / CallCenter Đăng ký

Đăng kí mới
* Phần bắt buộc

Tại sao Đăng ký với chúng tôi?

 • Nhận Full Access Để diễn đàn của chúng tôi

 • Stay Up-To-Date Để Chào New chúng tôi

 • Hãy giới thiệu với khách hàng của chúng tôi

 • Thúc đẩy Call Center của bạn

Nội quy diễn đàn

 • Không Quyền Cho phép trong diễn đàn Campaign

 • Giới thiệu doanh nghiệp của bạn trong Call Center Forum

 • Spamming stricly bị nghiêm cấm

 • Thưởng thức Các trang web Trong khi Xử nhau Với Respect

Skype Liên hệ Nội quy

 • Hãy đến Straight To The Point

 • Không có cuộc gọi thoại, Vì vậy chúng tôi có thể thể giải trí Tất cả yêu cầu không kém

 • Đừng Hỏi về dự án Inbound (Bạn Phải Hãy Làm kinh doanh với chúng tôi Đối với tối thiểu một năm để Nhận Inbound)

 • Đừng lãng phí thời gian nếu bạn không chắc chắn bạn có thể chạy vận động của chúng tôi