Бизнис обработка Екстернализација (аутсорсинг) е местото каде што работата и одговорностите е аутсорсинг на трета страна на услуги.