کاربر جدید / ثبت نام CallCenter

ثبت نام کاربر جدید
* فیلد اجباری

چرا با ما ثبت نام؟

 • دریافت دسترسی کامل به انجمن ما

 • تا اقامت به روز به پیشنهادات جدید ما

 • دریافت با مشتریان ما معرفی

 • ترویج مرکز تماس شما

مشاهده قوانین انجمن

 • بدون مجوز های ارسال و مجاز در کمپین انجمن

 • معرفی کسب و کار شما در تماس با مرکز انجمن

 • هرزه نگاره، وارد Stricly ممنوع

 • لذت بردن از این سایت در حالی که درمان یکی دیگر با احترام

قوانین انجمن تماس با اسکایپ

 • بیا مستقیما به نقطه

 • تلفن بدون صدا، بنابراین ما می توانیم همه درخواست ها به همان اندازه سرگرم

 • نپرسید درباره پروژه بین المللی به درون (شما باید انجام کسب و کار با ما برای حداقل یک سال برای دریافت ورودی)

 • آیا اتلاف وقت نیست اگر شما مطمئن نیست شما می توانید کمپین ما اجرای