کسب و کار پردازش اطلاعات برون سپاری (BPO) است که در آن عملیات و مسئولیت است به ارائه دهنده خدمات شخص ثالث برون سپاری.